CookieRun

CookieRunBy Online-Station

โสมสายรุ้งอัลตร้าพาวเวอร์

ไม่เคยมีใครเคยเห็นโสมชั้นสูงนี้มาก่อนจนมันถูกค้นพบ

ความสามารถ

เพิ่มคะแนนเยลลี่ทั้งหมดอีก 20-40 คะแนน

ข้อมูลสมบัติ

ชนิดสมบัติ

สมบัติเพิ่มคะแนน

ระดับสมบัติ

S

สามารถหาได้จาก

หีบสมบัติระดับสูงสุด