CookieRun

CookieRunBy Online-Station

ระยะเริ่มต้นของหมากฝรั่งรูปสมอง

ระยะเริ่มต้นของหมากฝรั่งรูปสมองก็เหมือนกบเพราะมีรูปแบบแตกต่างกัน

ความสามารถ

เมื่อการชนกับสิ่งกีดขวาง การเสียพลังจะลดลง 5-6%

ข้อมูลสมบัติ

ชนิดสมบัติ

สมบัติลดการเสียพลังงาน

ระดับสมบัติ

A

สามารถหาได้จาก

อัพเกรดสัตว์เลี้ยงหมากฝรั่งรูปสมองถึงเลเวล 8