Dot Arena

Dot ArenaBy Online-Station

Sword of the Archangel

Sword of the Archangel

อัพเกรดสูงสุด

5

ความสามารถเลเวล 1

ATK +85, MAX HP +250, โจมตีกายภาพทะลุเกราะ +14

ความสามารถเลเวลสูงสุด

ATK +195, MAX HP +500, โจมตีกายภาพทะลุเกราะ +24

หาได้จาก

การประกอบ

View More

สูตรประกอบ