Dot Arena

Dot ArenaBy Online-Station

เหรียญตราฟื้นฟู

เหรียญตราฟื้นฟู

อัพเกรดสูงสุด

2

ความสามารถเลเวล 1

ฟื้นฟู PWR +60

ความสามารถเลเวลสูงสุด

ฟื้นฟู PWR +120

หาได้จาก

ตอนที่ 3 การกลับมาของนาโอมิ, ตอนที่ 6 เมืองในตำนาน, ตอนที่ 11 ไอ้สองหัว