Dunk Hero ทีมเพี้ยนเซียนบาส

Dunk Hero ทีมเพี้ยนเซียนบาสBy Online-Station

Item2

ภาพ ชื่อ รายละเอียด ประเภท
ข้อมือ2P-1 2Point + 12 สายข้อมือ
ข้อมือรบกวน-1 Screen + 12 สายข้อมือ
ข้อมือ2P-2 2Point + 15 สายข้อมือ
ข้อมือรบกวน-2 Screen + 15 สายข้อมือ
ข้อมือ2P-3 2Point + 18 สายข้อมือ
ข้อมือรบกวน-3 Screen + 18 สายข้อมือ
ข้อมือ2P-4 2Point + 20 สายข้อมือ
ข้อมือรบกวน-4 Screen + 25 สายข้อมือ
ข้อมือ2P-5 2Point + 25 สายข้อมือ
ข้อมือรบกวน-5 Screen + 20 สายข้อมือ
ข้อมือ2P-6 2Point + 30 สายข้อมือ
ข้อมือรบกวน-6 Screen + 30 สายข้อมือ
ข้อมือ2P-7 2Point + 40 สายข้อมือ
ข้อมือรบกวน-7 Screen + 40 สายข้อมือ
ข้อมือ2P-8 2Point + 45 สายข้อมือ
ข้อมือรบกวน-8 Screen + 45 สายข้อมือ
ข้อมือ2P-9 2Point + 50 สายข้อมือ
ข้อมือรบกวน-9 Screen + 50 สายข้อมือ
ข้อมือ2P-10 2Point + 55 สายข้อมือ
ข้อมือรบกวน-10 Screen + 55 สายข้อมือ
Show More