Infestation

InfestationBy Online-Station

Weaponitem2

ชื่ออาวุธ รูปอาวุธ ความแรงอาวุธ ความเร็วในการโจมตี ระดับเสียงอาวุธ
Bat 25 ช้า เสียงเบา
ฺBRASS KNUCKLES 30 ช้า เสียงเบา
Butterfly Knife 40 ปานกลาง เสียงเบา
Canoe Paddle 30 ช้า เสียงเบา
Cricket Bat 30 ช้า เสียงเบา
Crowbar 40 ช้า เสียงเบา
Fire Axe 40 ช้า เสียงเบา
Flashlight 15 ช้า เสียงเบา
Frying Pan 35 ช้า เสียงเบา
Garden Shears 40 ช้า เสียงเบา
Golf Club 40 ปานกลาง เสียงเบา
Hammer 35 ช้า เสียงเบา
Hatchet 50 เร็ว เสียงเบา
Jokoto Katana 50 เร็วมาก เสียงเบา
Katana 50 เร็วมาก เสียงเบา
Machete 50 ปานกลาง เสียงเบา
Metal Bat 40 ช้า เสียงเบา
Nail Gun 10 ปานกลาง เสียงเบา
Pickaxe 40 ช้า เสียงเบา
Pitchfork 40 ช้า เสียงเบา
Show More