Iruna Online

Iruna OnlineBy Online-Station

Class

ชื่ออาชีพ ประเภท รายละเอียด
Warrior  1st Job Tier นักรบ การโจมตีทาง กายภาพ ในการต่อสู้ทั้งมวยหมู่และ..
Mage  1st Job Tier อาชีพพื้นฐานของนักเวท การโจมตีที่เวทมีความสามารถใน..
Knight  2nd Job Tier โจมตีระยะประชิดและเน้นพลังป้องกันเป็นหลัก อัศวินใน..
Hunter  2nd Job Tier การโจมตีระยะไกลต้องใช้ทักษะเทคนิคมากมายที่จะเพิ่มก..
Wizard  2nd Job Tier นักเวทผู้มากด้วยความสามารถเน้นการใช้พลังเวทจากธาตุ..
Cleric  2nd Job Tier อาชีพนักบวชเป็นเวทศักดิ์สิทธ์ที่ใช้พลังในการรักษาแ..
Paladin  3nd Job Tier โจมตีทางกายภาพเน้นการป้องกันระดับสูง อาชีพนี้เสมือ..
Gladiator  3nd Job Tier อาชีพนักรบศักดิสิทธ์ที่มีพลังอำนาจมหาศาล เน้นหนักไ..
Assassin  3nd Job Tier อาชีพที่มีทักษะเชี่ยวชาญทางด้านการหลบหลีกและการกำจ..
Sniper  3nd Job Tier อาชีพนี้เน้นการโจมตีระยะไกลและทำความเสียหายเป้าหมา..
High Wizard  3nd Job Tier พ่อมดที่มีพลังอำนาจทำลายล้างเหลือหลาย การโจมตีเป็น..
Enchanter  3nd Job Tier อาชีพนี้เน้นการช่วยเหลือผู้เล่นอื่น ซัพพอร์ตในทีมป..
Bishop  3nd Job Tier เป็นอาชีพนักบวชขั้นสูงสุดที่มีพลังในการฟื้นฟู HP แ..
Monk  3nd Job Tier การโจมตีทางการภาพด้วยพลังศักดิสิทธ์เป็นอีกหนึ่งอาช..
Samurai  Specialty classes เป็นอาชีพที่เน้นการโจมตีทางกายภาพ พลังความเสียหายส..
Minstrel  Specialty classes อาชีพนักร้อง นับเป็นอีก 1 อาชีพที่เน้นการสนับสนุนผ..
Ninja  Specialty classes อาชีพนินจาเป็นอาชีพที่ทำการโจมตีทางกายภาพอย่างรวดเ..