Iruna Online

Iruna OnlineBy Online-Station

Item

ชื่อไอเท็ม ประเภท รายละเอียด
ดาบสั้น อาวุธ  
ดาบยาว อาวุธ  
ขวานเล็ก อาวุธ  
เคลมอร์ใหม่ อาวุธ  
ฮัลเบิร์ท อาวุธ  
บัสตาร์ด อาวุธ  
เคียว อาวุธ  
ดาบญี่ปุ่น อาวุธ  
วฤตระ อาวุธ ธาตุเปลวเพลิง
ธนูไม้ อาวุธ  
ธนูไม้อัด อาวุธ  
คอมพาวด์โบว์ อาวุธ  
ธนูไม้คาตัลปา อาวุธ  
ธนูเปลวเพลิง อาวุธ ธาตุไฟ
ธนูจอมโจร อาวุธ  
เซนติพีด อาวุธ ธาตุมืด
กิ่งไม้ อาวุธ  
เฟเธอร์ร็อด อาวุธ  
อาร์คร็อด อาวุธ  
เมจสตัฟ อาวุธ  
Show More