Iruna Online

Iruna OnlineBy Online-Station

เฟเธอร์ร็อด

Post by: tawanb 09 Oct 2014 15:54 1,841

ประเภท

อาวุธ

ค่าสถานะของไอเทม

HP

MP

เสียหายกายภาพ

22

เสียหายเวทมนต์

เพิ่มป้องกันกายภาพ

เพิ่มป้องกันเวทมนต์

ระยะการโจมตี

3

แม่น

หลบ

ASPD

โจมตีไร้ธาตุ

VIT

AGI

INT

DEX

STR

เพิ่มครินอก

ATK

MATK

ฟื้นฟู MP