Reverse World

Reverse WorldBy Online-Station

Class

ภาพ ชื่อ อธิบาย
Warrior นักรบเกราะเหล็กผู้ยึดมั่นในเกียรติยศและความกล้า
Assassin นักฆ่าอิสระ ผู้มีฝีเท้าไร้เงา
Wizard ผู้ใช้ศาสตร์แห่งเวทย์มนต์ และอำนาจอันลึกลับ