Heroes of Kingdoms

Heroes of KingdomsBy Online-Station

Ice seal

เมื่อใช้จะทำให้ป้อมของฝ่ายศัตรูในรัศมี 800 ไม่สามารถ ทำการโจมตีได้ 5 วินาที และป้อมในรัศมี 800 ของฝ่ายตนเองไม่ถูกโจมตี 5 วินาที ภายใน 30 วินาทีไม่สามารถใช้กับป้อมเดียวกัน