Super Samkok

Super SamkokBy Online-Station

ค้อนคู่ระเบิด

Post by: PuruZ 06 Nov 2014 11:44 426

ค้อนคู่นี้มีพลังที่ไม่ควรประมาท บนด้ามค้อนสลักคำว่าอย่าเอาค้อนเข้าใกล้ไฟ!จะระเบิด!”

คุณสมบัติ

ดาว

4

ระดับ

11

ชีวิต

โจมตี

108

ป้องกันกายภาพ

ป้องกันเวทย์