Heroes of The Storm

Heroes of The StormBy Online-Station

(Trait) Undying

กลายเป็นร่างผีเมื่อตายสามารถใช้สกิลเพื่อก่อกวนศัตรูได้ และจะชุบชีวิตตัวเองเมื่อ เลือดเต็ม สกิลต่างๆ จะไม่สร้างความเสียหายเมื่ออยู่ในร่างผี