Iruna Online

Iruna OnlineBy Online-Station

คิจิมู

Reward

ดอกคูล,ไม้คูล,
เฟเธอร์ร็อด,(ดรอปจากเนฟิลLV13),

ดอกล่าดาว
 (ดรอปจากเนฟิลLV14)

ค่าสถานะ

Level

13

HP

170

EXP

26

ค่าสถานะ

Level

14

HP

180

EXP

29

ค่าสถานะ

Level

-

HP

-

EXP

-

ค่าสถานะ

Level

-

HP

-

EXP

-

แผนที่พบมอนสเตอร์