CookieRun

CookieRunBy Online-Station

ปีญาตาที่หนีไปจากงานเลี้ยง

หลายคนคิดว่ามาจากประเทศเม็กซิโกที่จริงมาจากภาคอีสาน

ความสามารถ

เมื่อวิ่งด้วยความเร็วแสงความเร็วเพิ่มขึ้น 7-10%

ข้อมูลสมบัติ

ชนิดสมบัติ

สมบัติเพิ่มความเร็ว

ระดับสมบัติ

A

สามารถหาได้จาก

หีบสมบัติระดับสูงและหีบสมบัติระดับสูงสุด