CookieRun

CookieRunBy Online-Station

เยลลี่โคที่หลงทางของกล่องลูกบาศก์เยลลี่โค

กล่าวว่าเยลลี่โคที่ยิงไม่ถูกเป้าจะวนในอากาศแล้วกลับมาถึงเป้าอีกครั้ง

ความสามารถ

เยลลี่โคจะตกด้วยอัตราความน่าจะเป็น 5-10%

ข้อมูลสมบัติ

ชนิดสมบัติ

สมบัติเพิ่มคะแนน

ระดับสมบัติ

S

สามารถหาได้จาก

อัพเกรดสัตว์เลี้ยงกล่องลูกบาศก์เยลลี่โคถึงเลเวล 8