CookieRun

CookieRunBy Online-Station

เค้กสายรุ้ง 5 สี

ตัดสายรุ้งที่เพิ่มปรากฏ แล้วทำให้เป็นรูปร่างเพื่อนำมาเก็บไว้

ความสามารถ

เพิ่มคะแนนเมื่อทำลายสิ่งกีดขวาง 1000-1500 คะแนน เพิ่มคะแนนเยลลี่ทุกตัว 10-20 คะแนน

ข้อมูลสมบัติ

ชนิดสมบัติ

สมบัติเพิ่มคะแนน

ระดับสมบัติ

S

สามารถหาได้จาก

หีบสมบัติระดับสูงสุด