CookieRun

CookieRunBy Online-Station

ลูกอมพิงค์ บิวตี้ฟูล ชายน์นิ่ง ลิปสติก เบอร์สาม

ติดอาวุธด้วยความสวยงามที่เป็นอาวุธไม้ตายของผู้หญิง

ความสามารถ

แถมคะแนนของลูกอมดาว 210-400 คะแนน

ข้อมูลสมบัติ

ชนิดสมบัติ

สมบัติเพิ่มคะแนน

ระดับสมบัติ

S

สามารถหาได้จาก

หีบสมบัติระดับสูงสุด