Dot Arena

Dot ArenaBy Online-Station

อุ้งมือเลือด

อุ้งมือเลือด

อัพเกรดสูงสุด

1

ความสามารถเลเวล 1

STR +9

ความสามารถเลเวลสูงสุด

STR +9

หาได้จาก

ตอนที่ 3 แววตาแห่งเมดูซ่า, ตอนที่ 4 โลกกลม, ตอนที่ 6 หุบเขาคนอำมหิต