Dot Arena

Dot ArenaBy Online-Station

ผ้าคลุมวิเศษ

ผ้าคลุมวิเศษ

อัพเกรดสูงสุด

2

ความสามารถเลเวล 1

INT +6

ความสามารถเลเวลสูงสุด

INT +12

หาได้จาก

ตอนที่ 2 พายุหิมะของนาโอมิ, ตอนที่ 5 เกเบรียลผู้ยิ่งใหญ่, ตอนที่ 11 ไอ้สองหัว