Dot Arena

Dot ArenaBy Online-Station

ถุงมือเพิ่มความเร็ว

ถุงมือเพิ่มความเร็ว

อัพเกรดสูงสุด

2

ความสามารถเลเวล 1

PHYSICAL CRITICAL +7.5

ความสามารถเลเวลสูงสุด

PHYSICAL CRITICAL +15

หาได้จาก

ตอนที่ 3 การกลับมาของนาโอมิ, ตอนที่ 4 ท่าเรือ, ตอนที่ 9 ลูมินาร์ ผู้นำทางใต้แสงจันทร์