Dot Arena

Dot ArenaBy Online-Station

บอลแห่งความแกร่ง

บอลแห่งความแกร่ง

อัพเกรดสูงสุด

2

ความสามารถเลเวล 1

MAX HP +200, เพิ่งพลังโจมตีเวทย์ +18

ความสามารถเลเวลสูงสุด

MAX HP +300, เพิ่งพลังโจมตีเวทย์ +27

หาได้จาก

ตอนที่ 3 ซากเรือ, ตอนที่ 6 ทะเลเดือด, ตอนที่ 7 ประตูแห่งมลพิษ