Dot Arena

Dot ArenaBy Online-Station

เกราะเหล็ก (เกราะ)

เกราะเหล็ก (เกราะ)

อัพเกรดสูงสุด

2

ความสามารถเลเวล 1

DEF +5

ความสามารถเลเวลสูงสุด

DEF +10

หาได้จาก

ตอนที่ 2 สายใยชีวิต, ตอนที่ 5 ราชินีผู้ใส่แว่นตา, ตอนที่ 10 มีดผ่า