Dot Arena

Dot ArenaBy Online-Station

กริชเจ้าเล่ห์

กริชเจ้าเล่ห์

อัพเกรดสูงสุด

3

ความสามารถเลเวล 1

AGI +10

ความสามารถเลเวลสูงสุด

AGI +40

หาได้จาก

การประกอบ (เศษกริชเจ้าเล่ห์ 5 อัน) - ตอนที่ 4 รสชาติแห่งสายฟ้า, ตอนที่ 9 ประชุมที่ยอดป่า, ตอนที่ 11 ผู้ชนะสิบทิศ