Dot Arena

Dot ArenaBy Online-Station

ดาบเกรียงไกร

ดาบเกรียงไกร

อัพเกรดสูงสุด

3

ความสามารถเลเวล 1

ATK +21

ความสามารถเลเวลสูงสุด

ATK +84

หาได้จาก

การประกอบ (เศษดาบเกรียงไกร 5 อัน) - ตอนที่ 4 ท่าเรือ, ตอนที่ 7 ปราสาทลอยฟ้า, ตอนที่ 8 บัลลังก์น้ำแข็ง