Dot Arena

Dot ArenaBy Online-Station

Bo's Blaze Breath

สกิล

Bo's Blaze Breath

โจมตีด้วยพลังแห่งไฟ โจมตีด้วยเวทย์และทำให้ไฟไหม้สร้างความเสียหายต่อเนื่องชั่วระยะเวลาหนึ่ง