Dot Arena

Dot ArenaBy Online-Station

Removal

สกิล

Removal

สุ่มเป้าหมายศัตรู และทำการวาร์ปไปยังอีกมิติหนึ่ง ศัตรูจะหายไปจากสนามรบชั่วระยะเวลาหนึ่ง