Heroes of Kingdoms

Heroes of KingdomsBy Online-Station

Ice Guard

แช่แข็งพันธมิตรหรือตนเอง เพื่อป้องกันการโจมตีทุกรูปแบบ เป็นเวลา 2/2.5/3/3.5/4 วินาที เมื่อสิ้สุดระยะเวลาของสกิลจะสร้างความเสียหายบริเวณรอบๆ 50/70/90/110/130

Unique Passive

-

Cooldown

12วินาที

Mana

75

Passive

-

Active

-