Reverse World

Reverse WorldBy Online-Station

Item mall

Item mall

 Item mall ร้านขายของในเกมจะถูกแบ่งเป็น 4 ร้าน ซึ่งแต่ละร้านก็จะขายของที่แตกต่างกันไป

 

 

 

Item mallinterface

 

 

ตารางขายของร้านต่างๆ

ไอเทมมอล ราคาพิเศษ

 

ตารางร้านค้าเฉพาะ Vip

 

View More

เทคนิคการเล่นและระบบเกม