Super Samkok

Super SamkokBy Online-Station

เล่ากวัง

Post by: DeuiL 07 Nov 2014 14:16 651

ขุนพลง่อก๊ก ตระกูลเลี้ยงม้าเจียงตง ตอนที่ซุนเซ็กก่อการใหญ่ได้มอบม้าพันตัวให้ซุนเซ็ก ทำให้คอยติดตามซุนเซ็ก.

ก๊ก

ง่อ

ค่าสเตตัส

ควบคุม

63

พลังรบ

63

ปัญญา

53

ชีวิต

600

โจมตี

60

ป้องกันกายภาพ

15

ป้องกันเวทย์

15

จับคู่

รุกได้รับดี:เล่ากวัง,หยางหย่งลงสนามพร้อมกัน ป้องกัน+13%
ยึดมั่น:เล่ากวัง,จูหวาลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+11%