Super Samkok

Super SamkokBy Online-Station

กระบี่เขี้ยวเงิน

Post by: PuruZ 06 Nov 2014 11:44 614

คมกระบี่ทั้งสองด้านมีหนาม ใช้ทรมานศัตรู มีคนโง่ใช้มันตัดฟืน ทำให้ไม้ไหม้หมดแล้วถึงจะเอากระบี่ออกมาได้.

คุณสมบัติ

ดาว

4

ระดับ

13

ชีวิต

โจมตี

156

ป้องกันกายภาพ

ป้องกันเวทย์