Dot Arena

Dot ArenaBy Online-Station

แหวนแห่งพ่อมด

แหวนแห่งพ่อมด

อัพเกรดสูงสุด

1

ความสามารถเลเวล 1

DEF +2

ความสามารถเลเวลสูงสุด

DEF +2

หาได้จาก

ตอนที่ 2 ใจกลางสนามรบ, ตอนที่ 3 ซากเรือ, ตอนที่ 10 ดวงตาแห่งพายุ