Dot Arena

Dot ArenaBy Online-Station

ผ้าคลุมพ่อมด

ผ้าคลุมพ่อมด

อัพเกรดสูงสุด

1

ความสามารถเลเวล 1

INT +3

ความสามารถเลเวลสูงสุด

INT +3

หาได้จาก

ตอนที่ 1 เคลื่อนทัพ!, ตอนที่ 2 พายุหิมะของนาโอมิ, ตอนที่ 7 ประตูแห่งมลพิษ