Dot Arena

Dot ArenaBy Online-Station

ถุงเท้ากาลเวลา

ถุงเท้ากาลเวลา

อัพเกรดสูงสุด

1

ความสามารถเลเวล 1

AGI +3

ความสามารถเลเวลสูงสุด

AGI +3

หาได้จาก

ตอนที่ 2 ฝ่าวงล้อม, ตอนที่ 5 หลุมหลบภัยของแค็กเคิลส์, ตอนที่ 9 ไวเหมือนนินจา