Dot Arena

Dot ArenaBy Online-Station

โล่ห์กลม

โล่ห์กลม

อัพเกรดสูงสุด

1

ความสามารถเลเวล 1

DEF +2

ความสามารถเลเวลสูงสุด

DEF +2

หาได้จาก

ตอนที่ 1 แคมป์ศัตรู, ตอนที่ 5 เมืองแห่งจันทรา, ตอนที่ 9 โจมตีคู่ขนาน