Dot Arena

Dot ArenaBy Online-Station

Oggie's Cocktail

สกิล

Oggie's Cocktail

สร้างความเสียหายด้วยเวทย์ และทำให้ศัตรูติดไฟไหม้ ส่งผลทำให้ศัตรูที่อยู่รอบข้าง HP ลดลง มีโอกาสร่ายเวทย์นี้มากกว่าหนึ่งครั้ง