Dot Arena

Dot ArenaBy Online-Station

สาปให้เป็นหิน

สกิล

สาปให้เป็นหิน

เมดูซ่าทำให้กลุ่มศัตรูใกล้ๆ กลายเป็นหิน ศัตรูที่เป็นหินจะไม่สามารถทำอะไรได้เลย และสร้างความเสียหายด้วยเวทย์