Dot Arena

Dot ArenaBy Online-Station

ธนูผ่าอากาศ

สกิล

ธนูผ่าอากาศ

การโจมตีจะมีโอกาสแยกลูกศรออกไปเป็น 4 เป้าหมาย โดยลูกศรที่แยกออกมาจะสร้างความเสียหาย 50% จากปกติ (สามารถเพิ่มขึ้นได้จากเลเวลของสกิล)