Dot Arena

Dot ArenaBy Online-Station

ไม้เท้าชะตากรรม

ไม้เท้าชะตากรรม

อัพเกรดสูงสุด

2

ความสามารถเลเวล 1

INT +6, ATK +15, PHYSICAL CRITICAL +5, ฟื้นฟู PWR +40

ความสามารถเลเวลสูงสุด

INT +9, ATK +21, PHYSICAL CRITICAL +7, ฟื้นฟู PWR +60

หาได้จาก

การประกอบ

View More

สูตรประกอบ